Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur KBT i Göteborg hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Per Wilkenson.

Personuppgiftsansvarig

KBT i Göteborg är ansvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakterna mellan dig och oss. Våra kontaktuppgifter är följande:

Adress: Engelbrektsgatan 28, 411 37 Göteborg

Tel: 0736 000195

E-post: stefan.hugestrand@kbt-goteborg.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

KBT i Göteborg använder de uppgifter du lämnar till oss för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Den rättsliga grund som KBT i Göteborg har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet står, precis som alla vårdgivare, under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.

Utöver behandling i journalsystemet används dina kontaktuppgifter på följande sätt:

  • Ditt mobilnummer används enbart i samband med tidsbokning och påminnelser.
  • Om du väljer att själv boka tid i vårt bokningssystem används de uppgifter du lämnar där (namn, telefonnummer, e-post) enbart för att administrera tidsbokning.
  • För privatklienter gäller även att ditt namn och e-post behandlas i vårt fakturahanteringssystem för att administrera fakturor.

Lagringstid

KBT i Göteborg kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.

Kontaktuppgifter i bokningssystem och fakturahanteringssystem raderas i samband med att kontakten avslutas eller 6 månader efter senast gjorda journalanteckning, beroende på vad som inträffar först.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.

Mottagare av uppgifter

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Reglerna om tystnadsplikt och sekretess följs alltid av mig/oss/verksamheten. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.